LEON Audit, s. r. o.

LEON Audit, s. r. o.

Ing. Lucia Nováková

Zámocké schody 2a
811 01 Bratislava
IČO: 44828331
DIČ: SK2022885216

Informácie o kancelárii LEON Audit, s. r. o.

Auditorské a ekonomické služby, Bratislava

 

Spoločnosť LEON Audit, s. r. o. je audítorská spoločnosť, ktorej hlavnou činnosťou je poskytovanie komplexných služieb v oblasti auditu, účtovníctva, ekonomického poradenstva a daní. Ponúkame vám niekoľkoročné skúsenosti z rôznych oblastí, či už sa jedná o obchodné spoločnosti, výrobné spoločnosti, neziskové organizácie, príspevkové organizácie alebo nadácie.

Prvoradým cieľom je spokojnosť klienta. Túto sa snažíme zabezpečiť hlavne odbornosťou poskytovaných služieb, vytvorením dostatočného časového priestoru pre vykonanie zakázky a zároveň efektívnym využitím času v prospech klienta.

 

Ponuka služieb:

Audítorské služby

Audítorské služby poskytujeme v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami (ISA). Rešpektujeme legislatívne podmienky, najmä zákon o audítoroch a ostatné zákony relevantné pre zostavenie účtovnej závierky. V rámci audítorských služieb poskytujeme

 • štatutárny audit účtovnej závierky
 • audit konsolidovanej účtovnej závierky
 • zostavenie účtovnej závierky podľa medzinárodných účtovných štandardov ISA / IFRS
 • overenie použitia prostriedkov zo zdrojov daňovníkov (2%)
 • overenie použitia grantov z EU
 • vykonanie predbežného auditu so zameraním na problémové oblasti účtovníctva klienta
 • uisťovacie služby v rozsahu podľa želania klienta

 

Účtovné služby

Účtovníctvo spracovávame v súlade so zákonom o účtovníctve. Pri spracovaní účtovníctva sa snažíme o individuálny prístup a o zohľadnenie informačných potrieb klienta. V rámci účtovných služieb Vám vieme ponúknuť:

 • vedenie podvojného účtovníctva
 • vedenie jednoduchého účtovníctva
 • vedenie mzdovej agendy
 • spracovanie priznania k DPH
 • spracovanie priznania k dani z príjmu
 • spracovanie priznania k dani z motorových vozidiel
 • spracovanie priznania k dani z nehnuteľností
 • komunikácia s daňovým úradom a inštitúciami sociálneho a zdravotného zabezpečenia

 

Účtovné a ekonomické poradenstvo

V rámci ekonomického poradenstva Vám vieme zabezpečiť nielen odpovede na otázky z rôznych oblastí, ale aj objasniť vzájomné súvislosti určitých zákonov alebo transakcií. Okrem toho Vám vieme pomôcť v týchto oblastiach:

 • poradenstvo pri zostavení účtovnej závierky
 • návrh a príprava interných predpisov spoločnosti
 • spolupráca pri zostavení výročnej správy spoločnosti
 • ekonomické a finančné analýzy
 • finančný plán / rozpočet
 • reporting podľa potrieb spoločnosti

Kde nás nájdete?